Polityka prywatności

 

Na stronie kramzolejkami.pl, prywatność klienta jest naszym priorytetem. W pełni respektujemy zasady ochrony danych osobowych ustalone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz.U.UE L 119 z 4 maja 2016 r. (dalej „RODO”). Opublikowana poniżej polityka prywatności prezentuje zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o odwiedzających Stronę (dalej: Użytkownicy), w tym danych osobowych oraz „ciasteczek”, czyli tzw. cookies. 

Informacje ogólne
 1. Korzystanie ze Strony i podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Operatorem Strony i Administratorem danych osobowych jest: Katarzyna Prasał – Małolepszy. W celu skontaktowania się w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: admin@kramzolejkami.pl
Definicje, zgodne z art. 4 RODO:

Dane Osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Zbiór Danych” – uporządkowany zestaw Danych Osobowych dostępnych według określonych kryteriów.

Przetwarzanie” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

Administrator” – osoba wskazana w pkt 1 Polityki Prywatności, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych na stronie.

Odbiorca” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane Osobowe.

Strona Trzecia” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której Dane Osobowe dotyczą, Administrator, czy osoby, które mogą przetwarzać Dane Osobowe.

Cookies” – pliki przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu Klienta, służące przechowywaniu informacji i uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta. Więcej informacji o plikach Cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Cel przetwarzania Danych Osobowych
 1. Na stronie, Dane Osobowe przetwarzane są w celu/ach:
  1. prowadzenia Newslettera,
  2. kontaktowania się w odpowiedzi na wiadomości przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie.
 2. Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • dane dobrowolnie wprowadzone  przez Użytkownika w formularzach osadzonych na Stronie, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Dane Użytkowników nie są i nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży.
 4. Nie ujawniamy nikomu Danych Osobowych, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa lub za zgodą Klienta.
Newsletter
 1. W przypadku zapisania się na Newsletter Użytkownik podaje: adres e-mail. Jego podanie jest dobrowolne, ale niezbędne, by skutecznie zapisać się do Newslettera i otrzymywać informacje (podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Zapisując się do Newslettera, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę:
  • na otrzymywanie droga elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej (w rozumieniu art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną);
  • na przetwarzanie danych w celach marketingowych
  • na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych i komunikacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne).
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika i przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z Newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wysyłanej do niego wiadomości w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Administratora. Po złożeniu rezygnacji nie będzie otrzymywał Newslettera, jednak jego dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane w bazie, w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Newslettera (w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Użytkownik w każdej chwili może poprawić lub sprostować swoje dane zapisane w bazie Newslettera. W sytuacji, w której Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia jego danych z bazy, będą obowiązywać zapisy pkt. 3 powyżej.
Pliki Cookies
 1. W ramach strony wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies analityczne – służące celom określonym w pkt 4.3 Polityki Prywatności i wykorzystujące jedynie dane zanonimizowane. Zastrzegamy konieczność wyrażenia zgody na korzystanie z tych plików Cookies dla korzystania ze strony, jako że gromadzone w nich dane nie stanowią Danych Osobowych, a korzystanie z Cookies analitycznych przyczynia się do poprawienia jakości naszych usług świadczonych na rzecz Klientów. 
 2. Klient wyraża zgodę na korzystanie z danych rodzajów plików Cookies przy pierwszym wejściu na Stronę.
 3. Informujemy Klientów, że w każdej chwili mogą usunąć lub edytować pliki Cookies zgromadzone na swoim urządzeniu przy użyciu ustawień swojej przeglądarki internetowej. W tym celu, należy wejść w jej ustawienia i odnaleźć odpowiednią opcję, która zazwyczaj znajduje się w zakładkach dotyczących prywatności.
Jak długo przechowujemy dane?
 • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
 • Jeśli Użytkownik zostawi komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Prawa Użytkownika dotyczące danych
 1. Użytkownik ma prawo żądać:
  • dostępu do danych osobowych jakie go dotyczą (na podstawie art.15 RODO);
  • sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
  • usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO).;
  • złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO) wobec przetwarzania w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Bezpieczeństwo danych osobowych
 1. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe naszych Klientów?
  Wszelkie dane osobowe Klientów są zapisane na urządzeniach, które są zabezpieczone i spełniają standardy wyznaczone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do zapisanych danych posiadają jedynie uprawnione do tego osoby.
Zmiana polityki prywatności

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności i plików cookies będą udostępniane na stronie.

Stan na 12.2022